9. จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน”

การมีงานทำและการว่างงานของประชากรไทยใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือพร้อมจะทำงาน 38.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 67.5 ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.61 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.73 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 1.91 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.98 ของกำลังแรงงานรวม ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีผู้ว่างงาน 4.04 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.05 ของกำลังแรงงานรวม หากพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 1.5 (0.78 แสนคน) รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 เท่ากัน (1.02 0.57 และ 0.46 แสนคน ตามลำดับ) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8 (0.74 แสนคน) ตามลำดับ หากพิจารณาอัตราการว่างงาน ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.3 (2.06 แสนคน) รองลงมาคือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25-59 ปี) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 (1.63 แสนคน) และกลุ่มวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.1 (0.04 แสนคน) ทั้งนี้ หากจำแนกการว่างงานตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า มีผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน ร้อยละ 51.1 (1.90 แสนคน) และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน ร้อยละ 48.9 (1.83 แสนคน) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563ค)

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า ไตรมาสที่ 1/2563 (มกราคม-มีนาคม) มีผู้ว่างงาน 3.95 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวม และเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ 2/2563 (เมษายน-มิถุนายน) ที่มีผู้ว่างงาน 7.45 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.0 ของกำลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น จากไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม-มีนาคม) ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 3.51 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวม และไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน-มิถุนายน) ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 3.76 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวม โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน และเมื่อพิจารณาเหตุผลในการว่างงาน พบว่า
มีสาเหตุมาจากสถานที่ทำงานเลิก/หยุด/ปิดกิจการหรือหมดสัญญาจ้าง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563ค 2563ง และ 2563จ)

จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2563ค)

ดาวน์โหลดข้อมูล